Algemene Verkoop– en Dienstverleningsvoorwaarden

 Titel 1: Algemeen
 Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1
 
In deze algemene verkoop– en leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
A.Aanbieding: vrijblijvende aanbieding van Boels Survey & Laser in de catalogus of op de website aan een potentiële Wederpartij.
B.Boels Survey & Laser: Boels Survey & Laser is een onderdeel van Boels Verhuur B.V. en alle aan voornoemde vennootschap gelieerde dochter- en/of zusterondernemingen.
C.
 
Gebrek(en): afwijking(en) aan een zaak die reeds vóór levering aanwezig waren en waardoor de zaak niet (meer) aan de Overeenkomst beantwoordt, zoals defecten en mankementen, welke het gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten of het ontbreken van de (overeengekomen) specifieke, essentiële vereisten en/of kenmerken. Onder Gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan: defecten en mankementen die ná levering zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, valschade en defecten en mankementen veroorzaakt door onjuist gebruik of bewaring, ondeskundig of onvoldoende onderhoud of door normale slijtage. In geval van Wederpartij B wordt onder Gebreken tevens niet verstaan: beschadigingen veroorzaakt tijdens/door het transport.
D.
 
Gegevens: van de Offerte en/of Aanbieding deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.
E.Koopcontract: de ter bedrijf van Boels Survey & Laser afgesloten Schriftelijke Overeenkomst in geval van een directe (balie-)verkoop.
F.
 
Koop op afstand: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (telefoon, fax, internet).
G.
 
Offerte: vrijblijvend schriftelijk aanbod van Boels Survey & Laser aan een potentiële Wederpartij.
H.
 
Order: de door een Wederpartij aan Boels Survey & Laser gegeven Schriftelijke of mondelinge opdracht of bestelling.
I.
 
Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan Boels Geo & Safety verschuldigd is.
J.
 
Orderbevestiging: Schriftelijke aanvaarding van de Order door Boels Survey & Laser.
K.
 
Overeenkomst(en): de tussen Boels Survey & Laser en Wederpartij middels een Orderbevestiging dan wel Koopcontract aangegane koopovereenkomst(en), waarop de Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. 
L.
 
Schriftelijk(e): door middel van een document, getekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Boels Survey & Laser en/of Wederpartij, dan wel door middel van een elektronisch document.
M.
 
Veiligheidsgebreken: gebreken als bedoeld in artikel 6:186 BW.
N.
 
Verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene verkoop– en dienstverleningsvoorwaarden van Boels Survey & Laser.
O.
 
Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, wel handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot Boels Survey & Laser in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Boels Survey & Laser gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
  
1.2Als verzenddatum van geschriften en/of zaken geldt de datum op de poststempel of de fax-of de verzenddatum van de email. Indien geen dergelijke datum is vermeld of aangetoond kan worden, en er bestaat een geschil over de tijdigheid van de verzending, gelden de door Wederpartij B verzonden geschriften en/of zaken als niet tijdig verzonden.
  
 Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
 
De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Aanbiedingen van Boels Survey & Laser en op alle door Boels Survey & Laser aangegane Overeenkomsten tot verkoop en levering van roerende zaken aan een Wederpartij.
2.2
 
Indien de Wederpartij in haar correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3
 
Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verkoopvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Boels Survey & Laser wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.4
 
De Wederpartij B met wie eenmaal met toepassing van deze Verkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verkoopvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Boels Survey & Laser.
  
 Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen, Intellectuele eigendom
3.1
 
Offertes en Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en binden Boels Survey & Laser op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte en/of Aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
3.2
 
Een Offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt, tenzij in het Aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of Boels Survey & Laser de geldigheidsduur voor het verstrijken Schriftelijk heeft verlengd.
3.3
 
De door de Boels Survey & Laser verstrekte Gegevens blijven eigendom van Boels Survey & Laser, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Boels Survey & Laser niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Boels Survey & Laser worden geretourneerd. Boels Survey & Laser behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Eventuele door Boels Survey & Laser ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten aan de Wederpartij verleende rechten omvatten uitsluitend in de Overeenkomst omschreven niet exclusieve rechten die in ieder geval met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik in strijd met de rechten van Boels Survey & Laser en/of haar licentiegever(s), de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De Wederpartij vrijwaart Boels Survey & Laser voor vorderingen van derden in verband met gebruik door Boels Survey & Laser van door de Wederpartij verstrekte zaken.
3.4De door Boels Survey & Laser verstrekte Gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Opgaven van Boels Survey & Laser met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Boels Survey & Laser opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Boels Survey & Laser niet.
  
 Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1
 
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en nadat Boels Survey & Laser een Order middels een (elektronische) Orderbevestiging heeft bevestigd, danwel indien en zodra in geval van een directe balie-verkoop een Orderbevestiging is overhandigd en/of een Koopcontract is gesloten, danwel doordat Boels Survey & Laser, na ontvangst van een Order, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.
4.2
 
De Orderbevestiging, dan wel het Koopcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven.
4.3
 
Een Schriftelijke Order kan uitsluitend Schriftelijk worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Boels Survey & Laser heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel Boels Survey & Laser is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een Schriftelijke Order onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden.
4.4
 
Boels Survey & Laser heeft het recht een Order zonder opgave van redenen te weigeren. 
  
 Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst
5.1
 
De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/het Koopcontract en hetgeen in de Verkoopvoorwaarden is bepaald.
5.2Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Boels Survey & Laser, of namens Boels Survey & Laser gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Boels Survey & Laser slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, Schriftelijk zijn bevestigd. 
5.3Voor door fabrikanten en/of importeurs verstrekte gegevens, aanvaardt Boels Survey & Laser geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan.
5.4Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Boels Survey & Laser zijn toelaatbaar, indien en voorzover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen schriftelijke opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door Boels Survey & Laser te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
5.5Boels Survey & Laser is gerechtigd de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
  
 Artikel 6: Prijzen
6.1Prijzen, zoals omschreven in de catalogus van Boels Survey & Laser, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van deze catalogus geldende omstandigheden. Deze prijzen binden Boels Survey & Laser slechts voor een periode van 30 dagen na datum van uitgifte van de catalogus. Hierna dienen deze prijzen te worden gezien als niet-bindende richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen.
6.2De op de website(s) van Boels Survey & Laser vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.
6.3Boels Survey & Laser is bevoegd om overeengekomen prijzen, op grond van een zich na de totstandkoming van de Overeenkomst voordoende verandering van omstandigheden, te verhogen, wanneer van Boels Survey & Laser  onder deze veranderde omstandigheden, naar alle redelijkheid, geen gebondenheid aan de overeengekomen prijzen kan worden gevergd. In dit geval heeft Wederpartij A het recht om binnen een bekwame en redelijke termijn, een termijn van 10 kalenderdagen wordt daarbij als voldoende bekwaam en redelijk geacht, na ontvangst van de melding van prijswijziging, de Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Boels Survey & Laser.
6.4De door Boels Survey & Laser in een catalogus vermelde prijzen gelden voor levering “af bedrijf van Boels Survey & Laser” (Incoterms 2000) en zijn exclusief omzetbelasting. Een en ander tenzij Schriftelijk anders is vermeld.
6.5De door de Wederpartij verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, omzetbelasting en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de Orderbevestiging danwel het Koopcontract en de factuur vermeld.
  
 Artikel 7: Levering en risico
7.1
 
De door Boels Survey & Laser opgegeven leveringstermijn gaat in op het laatst der navolgende tijdstippen:
a
 
de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
b.de dag van ontvangst door Boels Survey & Laser van de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.;
c.
 
de dag dat Boels Survey & Laser het Orderbedrag dan wel een voorschot hiervan ontvangt, indien is overeengekomen dat de Wederpartij dit vóór levering voldoet en indien daarbij is overeengekomen dat in dat geval de leveringstermijn afhankelijk is van de ontvangst door Boels Survey & Laser van het Orderbedrag of het voorschot.
7.2Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Boels Survey & Laser in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Boels Survey & Laser niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
7.3Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om Boels Survey & Laser per aangetekende post een fatale termijn te stellen, mits deze fatale termijn, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk en in ieder geval niet korter dan 45 dagen is.Indien sprake is van Koop op Afstand is Wederpartij A gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Boels Survey & Laser niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Boels Survey & Laser is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7.4Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 7.2 overeengekomen of volgens artikel 7.3 gestelde) fatale termijn is Wederpartij A gerechtigd om de Overeenkomst op deze grond te ontbinden.
7.5
 
Boels Survey & Laser is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Boels Survey & Laser bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.
7.6De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:
a.
 
bij levering af bedrijf van Boels Survey & Laser: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing; 
b.bij levering op een andere locatie:
I. in geval van Wederpartij A: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
II. in geval van Wederpartij B: op het moment dat de zaken ter bedrijf van Boels Survey & Laser zijn opgeladen.
Indien op verzoek van Wederpartij B bij het laden (in geval van levering onder sub a) of lossen (in geval van levering onder sub b) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Boels Survey & Laser, geschiedt dit geheel op eigen risico van Wederpartij B.
 
7.7De Wederpartij is gehouden de zaken op het overeengekomen tijdstip af te nemen. Kosten die ontstaan door weigering van afname, dan wel niet-tijdige afname, kosten van opslag hieronder inbegrepen, komen voor rekening van de Wederpartij.
  
 Artikel 8: Vervoer
8.1
 
In geval van levering als bedoeld in artikel 7.6 sub b, zal Boels Survey & Laser de zaken voor rekening van de Wederpartij (doen) vervoeren naar de overeengekomen plaats. In geval van Wederpartij B geschiedt dit vervoer tevens voor haar risico. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is Wederpartij B zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een transportverzekering.
8.2Indien Boels Survey & Laser de zaken doet vervoeren naar een adres buiten haar bedrijf, dan zal de vervoerder kunnen afleveren op alle werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Wederpartij zal in dit geval zorgdragen voor onmiddellijke inontvangstneming, zodra Boels Survey & Laser, dan wel de door Boels Survey & Laser ingeschakelde vervoerder, de zaken op voornoemd adres aanbiedt. Indien de Wederpartij niet onmiddellijk de aangeboden zaken in ontvangst neemt, is Boels Survey & Laser bevoegd de zaken zonder verdere aanmaning of sommatie (elders) op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De zaken worden in dat geval geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd.
  
 Artikel 9: Onderzoeksplicht / klachten 
9.1De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon/vervoersdocument voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De artikelen worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
9.2Klachten van Wederpartij B die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt danwel redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, dienen door Wederpartij B binnen 2 werkdagen na levering, Schriftelijk, duidelijk gespecificeerd en per aangetekende brief aan Boels Survey & Laser te worden gemeld.
9.3Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door Wederpartij B binnen 2 weken, en door Wederpartij A binnen 2 maanden, na ontdekking hiervan aan Boels Survey & Laser ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.
9.4Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Boels Survey & Laser, betrekking hebbend op Gebreken in de door Boels Survey & Laser geleverde zaken, vervalt indien de Gebreken niet binnen de hiervoor in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Boels Survey & Laser ter kennis zijn gebracht.Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Boels Survey & Laser, betrekking hebbend op Gebreken in de door Boels Survey & Laser geleverde zaken, vervalt eveneens indien:
a.de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Boels Survey & Laser verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
b.de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden;
c.
 
de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Boels Survey & Laser aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
d.de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in lid 2 door de Wederpartij in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in lid 3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet.
  
 Artikel 10: Gebreken en garantie
10.1Boels Survey & Laser garandeert door haar geleverde zaken uitsluitend ten gunste van de Wederpartij tegen productie- en materiaalfouten, indien en voor zover die zaken door de toeleverancier en/of producent van die zaken tegen productie- en materiaalfouten zijn gegarandeerd.
10.2
 
De Wederpartij kan geen beroep doen op de garantiebepaling in geval van onjuist gebruik van de zaak zoals abnormaal, ruw, onoordeelkundig of verkeerd gebruik, verwaarlozing, en het niet opvolgen van instructies in de gebruiksaanwijzing.
10.3
 
De bevoegdheid voor Wederpartij B om over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst op welke grond dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  
 Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor overeenkomsten gesloten met Wederpartij B.
11.2De aansprakelijkheid van Boels Survey & Laser is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaak- en letselschade van Wederpartij B veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de zaak van Boels Survey & Laser of van haar leidinggevende ondergeschikten.
11.3Voorts is de aansprakelijkheid van Boels Survey & Laser beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door Boels Survey & Laser afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheid van Boels Survey & Laser is hoe dan ook beperkt tot ten hoogste het Orderbedrag. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, is te dien aanzien het Orderbedrag het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen Orderbedragen.
11.4Boels Survey & Laser is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en/of stilstandschade.
11.5
 
Wederpartij B zal Boels Survey & Laser vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden casu quo voor aansprakelijkheid jegens derden.
11.6De Wederpartij zal Boels Survey & Laser vrijwaren voor vorderingen van werknemers en/of hulppersonen van Boels Survey & Laser die voortvloeien uit het niet nakomen door de Wederpartij van haar verplichtingen uit hoofde van artikel 7:658 BW.
11.7Boels Survey & Laser is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van Veiligheidsgebreken aan een zaak.
  
 Artikel 12: Annulering en Ontbinding bij Koop op afstand
12.1Wanneer Wederpartij B in alle andere gevallen of op andere wijze dan genoemd in lid 4.3 de Order annuleert, is Wederpartij B 25% van het overeengekomen bedrag plus de BTW daarover verschuldigd, met een minimum van € 100,00 netto.
12.2
 
Indien sprake is van Koop op Afstand is Wederpartij A gerechtigd de overeenkomst binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak zonder opgave van reden te ontbinden. Indien Wederpartij A van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient zij dat volgens de op de website van Boels Survey & Laser beschreven retourprocedure aan Boels Survey & Laser te melden en de zaak binnen 7 werkdagen na de datum van ontbinding op haar kosten aan  Boels Survey & Laser te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer. Het door Wederpartij A betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan Wederpartij A worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van zaken die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt zijn geworden.
12.3
 
Boels Survey & Laser is gerechtigd om geretourneerde zaken die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan Wederpartij A zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleiding en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
12.4Boels Survey & Laser is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.
  
 Artikel 13: Betaling
13.1
 
Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dient het Orderbedrag onmiddellijk bij totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan. In geval van facturatie dient het Orderbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld. In afzonderlijke gevallen kan door Boels Survey & Laser een bankgarantie of betaling vooraf worden geëist.
13.2Alle betalingen dienen te geschieden op het vestigingsadres van Boels Survey & Laser of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Boels Survey & Laser als de dag van betaling. In geval van betaling met creditcard, zal de creditcard worden belast op de datum dat de bestelling wordt geplaatst.
13.3Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 340,00 alles exclusief omzetbelasting.
13.4Tevens heeft Boels Survey & Laser, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:
a.opschorting van de nakoming van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, hieronder uitdrukkelijk mede verstaan de verplichting tot afgifte van een nog te leveren of in reparatie zijnde zaak, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
b.
 
gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat  Boels Survey & Laser tot enige schadevergoeding is gehouden;
13.5
 
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie, schuldsanering of onder bewind- of curatelestelling van de Wederpartij, zullen alle vorderingen van Boels Survey & Laser op de Wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar zijn, en heeft Boels Survey & Laser het recht, ter harer keuze, haar contractuele verplichtingen op te schorten respectievelijk de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een en ander onverminderd het recht van Boels Survey & Laser om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
13.6Boels Survey & Laser is gerechtigd al haar vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met een of meerdere vorderingen van de Wederpartij, die de Wederpartij op enig moment zou hebben op Boels Survey & Laser
  
 Artikel 14: Overmacht
14.1Boels Survey & Laser is niet tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. 
14.2Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Boels Survey & Laser die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Boels Survey & Laser gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Boels Survey & Laser, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
  
 Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
15.1
 
De geleverde zaken blijven eigendom van Boels Survey & Laser, totdat de Wederpartij al hetgeen zij ter zake hiervan aan Boels Survey & Laser verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Daaronder wordt mede begrepen het Orderbedrag, eventueel ingevolge de Verkoopvoorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten. Boels Survey & Laser heeft het recht om van de Wederpartij zekerheid ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen te eisen, indien Boels Survey & Laser dit noodzakelijk acht.
15.2Voordat de eigendom op de Wederpartij is overgegaan, is deze niet gerechtigd de zaak te vervreemden, aan derden te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
15.3Indien en zolang Boels Survey & Laser eigenaar van de zaak is, zal de Wederpartij Boels Survey & Laser onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient zij Boels Survey & Laserhiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan Boels Survey & Laser op haar eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
15.4Bij beslag op (een deel van) de zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van Boels Survey & Laser.
15.5In elke van de hierboven genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Boels Survey & Laser op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald gebleven zaken en heeft Boels Survey & Laser het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Boels Survey & Laser geleden en te lijden schade komen voor rekening van de Wederpartij.
  
 Artikel 16: Privacy
 Boels Survey & Laser respecteert de privacy van Wederpartij A. Boels Survey & Laser zal de persoonsgegevens van Wederpartij A verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Verklaring die op de website van Boels Survey & Laser is in te zien. Wederpartij A stemt in met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
  
 Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1
 
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Boels Survey & Laser gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van Boels Survey & Laser worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht of Arnhem, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.
17.2In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij A, worden berecht door de rechter die volgens de wet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, indien Wederpartij A, binnen 1 maand nadat Boels Survey & Laser zich op het beding van lid 17.1 heeft beroepen, ervoor kiest het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten beslechten.
17.3
 
De werking van elk internationaal verdrag terzake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.
17.4Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
  
 Titel 2: Dienstverlening
  
 Artikel 18: Algemeen
 De artikelen 18 tot en met 21 gelden aanvullend op Titel 1 in zoverre de relatie tussen Boels Survey & Laser en de Wederpartij betrekking heeft op door Boels Survey & Laser aan de Wederpartij te leveren diensten. Bij strijdigheid met andere artikelen uit de algemene voorwaarden prevaleren de artikelen 18 tot en met 21.
  
 Artikel 19: Uitvoering
19.1Boels Survey & Laser is verplicht de overeengekomen dienstverlening (training, coaching, service, reparatie) naar beste kunnen en met zorg uit te voeren met inachtneming van vóór of bij het totstandkomen van de Overeenkomst schriftelijk door Boels Survey & Laser aanvaarde afspraken, procedures, aanwijzingen en risico’s.
19.2Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft Boels Survey & Laser het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de Wederpartij de resultaten van de voorgaande fasen Schriftelijk heeft goedgekeurd.
19.3Boels Survey & Laser is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening nadere aanwijzingen van de Wederpartij op te volgen, indien Boels Survey & Laser die verplichting bij de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de nadere aanwijzingen van de Wederpartij naar het oordeel van Boels Survey & Laser tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Boels Survey & Laser is in geen geval verplicht nadere aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening substantieel beïnvloeden. Boels Survey & Laser heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten delen door derden met minimaal dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.
  
 Artikel 20: Aanvullende werkzaamheden
20.1
 
Indien Boels Survey & Laser op verzoek of met voorafgaande toestemming van de Wederpartij buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden verricht, is de Wederpartij aan Boels Survey & Laser een door Boels Survey & Laser op basis van haar tarieven vast te stellen aanvullende vergoeding verschuldigd. Boels Survey & Laser is niet verplicht om buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.
20.2De Wederpartij aanvaardt dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.
  
 Artikel 21: Meerdere leveranciers
 Indien de door Boels Survey & Laser te verrichten dienstverlening verband houdt met door derden verrichte en/of te verrichten diensten en/of door derde geleverde en/of te leveren zaken, is de Wederpartij verplicht Boels Survey & Laser daarvan vóór het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de gegevens van de derden.
 Versie 01-2009


 

 

 

Bel mij terug
{{error}}